No title
 
  wszystkie specialności:

       
    Informacje o projekcie

 

 

 

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców ( w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i ich pracowników posiadających pełne wykształcenie wyższe, w szczególności kadr zarządzających, kierowników średniego szczebla oraz samodzielnych specjalistów.

Kwalifikator Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i zdolności organizacyjnych jak i zarządczych przedsiębiorców poprzez rozwój umiejętności i nabycie nowej wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Projekt swoim zakresem obejmuje sześć specjalności:

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 Informacje o Rekrutacji

Uczestnikami studiów mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Rekrutacja odbywa się poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie z uwzględnieniem wybranej specjalności oraz złożenie kompletu dokumentów w określonym czasie tj. od 2.11.2010 do 30.11.2010 (decyduje kolejność zgłoszeń). Każda specjalność jest ograniczona ilością 30 miejsc. Ze złożonych aplikacji zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych oraz lista osób rezerwowych, decydować będzie spełnienie wymogów projektu oraz formalnych stawianych przez Uniwersytet(regulamin UW 12.04.2006 roku).


Rekrutacja odbywa się od 2.11.2010 do 30.11.2010
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 w pok. B 004 (w poniedziałki do godz. 17.00)
lub  sobotę w godz. od 10.00 do 15.00 w pok. C 217

Lista wymaganych dokumentów:

a) zgodnie z założeniami projektu, ( formularze do pobrania ): 

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub dokument poświadczający, że uczestnik studiów jest osobą zatrudnioną w przedsiębiorstwie objętym wsparciem.
  pobierz
 • kserokopia dokumentu rejestrowego Beneficjenta Ostatecznego lub inny dokument potwierdzający status przedsiębiorcy
 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
  pobierz
 • Oświadczenie  beneficjenta o kwocie udzielonej mu pomocy de minimis  w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych
  pobierz
 • Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • dla osób pracujących , które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy
   pobierz  

b) zgodnie z założeniami studiów podyplomowych:       

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu potwierdzone notarialnie
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dwie fotografie o wymiarach 37x52 mm
 • wypełnioną ankietę (w formacie wymaganym przez Wydział Zarządzania )
  pobierz
 • wypełniony formularz dot. danych PEFS
  ( osoby zakwalifikowane na studia proszone są o dostarczenie formularza w wersji elektronicznej, do sekretariatu projektu )
  pobierz

Wielkość udziału własnego:
Dla mikro i małych przedsiębiorców - 358,03 PLN
Dla średnich przedsiębiorc ów - 475,48 PLN

Wyniki Rekrutacji II edycji

Zarządzanie małą firmą

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie w służbie zdrowia

Zarządzanie rozwojem firmy na rynku UE

Zarządzanie sprzedażą

IT w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach


Termin rozpoczęcia zajęć dla wszystkich specjalności - luty 2011r.
 
Zajęcia odbywać się będą w budynkach Wydziału Zarządzania UW, ul. Szturmowa 1/3 Warszawa

 
       
     
     

No title
               
           

Kierownik projektu:

dr inż. Przemysław Dubel     (pok. B 204)
tel. 22 55 34 114, mail: pdubel@wz.uw.edu.pl

Koordynatorzy merytoryczni:

Specjalność I – Zarządzanie małą firmą - dr hab. Beata Glinka
Specjalność II – Zarządzanie kompetencjami – dr Anna Pawłowska
Specjalność III – Zarządzanie w służbie zdrowia – dr Alicja Sobczak
Specjalność IV – Zarządzanie rozwojem firmy na rynku UE – dr hab. prof. UW Grzegorz Karasiewicz
Specjalność V – Zarządzanie sprzedażą – dr Krzysztof Cybulski
Specjalność VI - IT w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach - dr Oskar Szumski

 

Sekretariat projektu:

Promocja i rekrutacja:

mgr Adam Kurman      (pok. B 203)
22 55 34 005, mail: akurman@wz.uw.edu.pl

mgr Marta Banasiak     (B 004)
22 55 34 190, mail: mbanasiak@wz.uw.edu.pl

mgr Maria Rutkiewicz     (pok. C 206)
22 55 34 181, mail: mrutkiewicz@wz.uw.edu.pl

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa

               

No title

 

Copyright © 2009-2011  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

projekt i realizacja:  dreams 'art